Regulamin udziału w Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej  pt. „Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów”

I Postanowienia ogólne

§1

 1. Organizatorem XI Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej z cyklu „Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów” zwanej dalej Konferencją, jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego z siedzibą w Szreniawie (62-052 Komorniki), ul. Dworcowa 5, NIP: 777-17-93-195, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 września 2024 roku w Szreniawie.
 3. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie.
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że Uczestnik został poinformowany przez Organizatora o sposobie przeprowadzania Konferencji, czasie jej trwania oraz treści niniejszego Regulaminu i akceptuje warunki określone przez Organizatora.

II Warunki uczestnictwa w Konferencji

§2

 1. Uczestnicy Konferencji mogą być czynni (Prelegenci) lub bierni (Słuchacze).
 1. Uczestnik czynny (Prelegent) to osoba, która bierze aktywny udział w sesji referatowej poprzez wygłoszenie własnego referatu.
 1. rejestracja Prelegentów trwa do 30 listopada  2023 roku,
 2. osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konferencji w roli Prelegenta zobowiązane są przesłać organizatorom pełen tekst wystąpienia do 15 marca 2024r.,
 3. o wyborze Prelegentów Konferencji decyduje Rada Programowa
 4. Prelegent w terminie do 30 sierpnia 2024r. zobowiązuje się do wysłania drogą elektroniczną prezentacji do wystąpienia.
 1. Uczestnik bierny (Słuchacz) to osoba, która bierze udział w sesji referatowej jako słuchacz i  nie wygłasza własnego referatu.
 1. rejestracja Słuchaczy trwa do 30 maja 2024r.,
 2. o uczestnictwie Słuchaczy decyduje kolejność zgłoszeń,
 1. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia lub skrócenia czasu trwania rejestracji.
 2. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona.
 3. Organizator nie zwraca żadnych kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Konferencji, w szczególności nie zapewnia zwrotu kosztów za przejazd.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną włączone w program Konferencji. Przewiduje się wydanie drukiem wybranych referatów.

III Opłata za uczestnictwo w Konferencji

§3

 1. Udział w Konferencji uczestników czynnych i biernych jest całkowicie dobrowolny i płatny.
 2. Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi:

          600,00 zł – w ramach opłaty: wyżywienie podczas trwania Konferencji, materiały konferencyjne, korzystanie z atrakcji dodatkowych (bez noclegu);

          900,00 zł – w ramach opłaty: nocleg w pokoju jednoosobowym (2 doby), wyżywienie podczas trwania Konferencji, materiały konferencyjne, korzystanie z atrakcji dodatkowych;

 1. Opłatę należy uiścić na do 30 czerwca 2024 roku na rachunek bankowy Organizatora tj.:

Santander Bank

61 1500 1621 1216 2001 1107 0000,

tytułem: „Konferencja Konserwatorska, imię i nazwisko Prelegenta/Słuchacza”.

Po zaksięgowaniu środków na koncie zostanie wystawiona faktura VAT.

 1. Uiszczenie opłaty jest ostatecznym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na Konferencję.
 2. Prelegent wyraża zgodę na wykorzystanie prezentacji przygotowanej w ramach wystąpienia na stronie internetowej Konferencji oraz udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prezentacji w celu promocji Konferencji oraz do wykorzystania w wydawnictwach i publikacjach związanych z Konferencją na wszelkich polach eksploatacji określonych m.in. w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

IV Rezygnacja z uczestnictwa

§ 4

 1. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji należy dokonać na adres email: konserwacja@muzeum-szreniawa.pl.
 2. Zwrot opłaty zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia złożenia skutecznej rezygnacji na rachunek bankowy, z którego dokonano opłaty rezerwacyjnej, przy czym zgłoszenie skutecznej rezygnacji może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji.

V Zgody i prawa

§ 5

 1. Prelegenci wyrażają zgodę na przekazanie Organizatorowi swoich danych osobowych, danych biograficznych i wizerunku w procesie rejestracji oraz na udostępnienie podczas Konferencji i na wykorzystywanie ich w działaniach związanych z Konferencją (dotyczy tej i innych edycji Konferencji).
 2. Akceptacja regulaminu oznacza również akceptację obowiązującej w Muzeum klauzuli RODO (zał.1).
 3. Prelegenci i Słuchacze wyrażają zgodę na utrwalenie i wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów w czasie trwania Konferencji, jak i po jej zakończeniu w celu prowadzenia działań promocyjno-marketingowych przez Organizatora, głównie dotyczących tej i innych edycji Konferencji.
 4. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.

VI Postanowienia końcowe

§6

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konferencji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin Konferencji będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej Konferencji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad i programu Konferencji, w tym treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Konferencji.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konferencją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

Załącznik 1 do regulaminu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki (MNRiPR-S) reprezentowane przez Dyrektora Muzeum (zwanego dalej jako „Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa  oraz na podstawie udzielonej zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania MNRiPR-S, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych w MNRiPR-S elektronicznie na adres e-mail muzeum@muzeum-szreniawa.pl lub listownie na adres Administratora.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana  dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu X Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej z cyklu Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów organizowanej w dniach 5-7 października 2022 roku przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w tym sporządzenia listy uczestników, przekazywania informacji organizacyjnych, wydania zaświadczeń uczestnictwa oraz w celach reklamowych i promocyjnych – na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w ust. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora
  2. podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  3. podmioty współpracujące z Administratorem, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”)
 3. prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody
 5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.