Idea powstania Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej pt. Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów zrodziła się z inicjatywy konserwatorów zabytków Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Z założenia szreniawskie Konferencje służyć mają wymianie poglądów oraz rozwijaniu podstawowego zadania muzeum, czyli zachowywaniu dziedzictwa różnych obszarów przeszłości, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Każdy obiekt przeszłości wymaga bowiem indywidualnego podejścia konserwatorskiego, zaś jego systemowa opieka to zadanie całego środowiska. Konserwacja, będąc podstawowym zadaniem muzeum (wpisanym bezpośrednio w tożsamość tego typu instytucji), wciąż jednak traktowana jest wybiórczo i jednostkowo. Spotkania przedstawicieli społeczności pracowników sektora muzealnictwa i ochrony zbiorów, środowiska konserwatorów prywatnych, przedstawicieli zarządów i organizatorów muzeów, pracowników nauki oraz ekspertów muzealnictwa odbywające się regularnie co dwa lata, stały się stałą platformą dla wielowątkowej rozmowy i wymiany doświadczeń. Daje to możliwość oglądu spraw merytorycznych z różnych strony, sprzyja spojrzeniu trans-dyscyplinarnemu oraz daje możliwość poznania się, integracji podjęcia współpracy różnych instytucji, środowisk na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.
Wszystkie dotychczasowe konferencje konserwatorskie o zasięgu międzynarodowym odbyły się na terenie Muzeum w Szreniawie; w każdej z nich uczestniczyło od 60. do 100. osób.