Komunikat RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki (MNRiPR-S) reprezentowane przez Dyrektora Muzeum (zwanego dalej jako „Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa  oraz na podstawie udzielonej zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania MNRiPR-S, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych w MNRiPR-S elektronicznie na adres e-mail muzeum@muzeum-szreniawa.pl lub listownie na adres Administratora.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana  dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu X Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej z cyklu Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów organizowanej w dniach 5-7 października 2022 roku przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w tym sporządzenia listy uczestników, przekazywania informacji organizacyjnych, wydania zaświadczeń uczestnictwa oraz w celach reklamowych i promocyjnych – na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w ust. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora
  2. podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  3. podmioty współpracujące z Administratorem, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”)
 3. prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody
 5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.