VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska pt.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, Szreniawa 9–10 października 2014 roku

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Problemy muzeów związane
z zachowaniem i konserwacją zbiorów
, została zorganizowana wspólnie z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w dniach 9–10 października 2014 roku.

Spotkanie dotyczące ochrony dóbr kultury poświęcono zagadnieniom związanym
z zagrożeniami biotycznymi i abiotycznymi występującymi w muzeach, rozpatrzeniu których posłużyły trzy bloki tematyczne. Omawianie powyższych zagadnień rozpoczęto od wystąpień dotyczących zabezpieczeń stosowanych przed porażeniami przez owady i grzyby, jak również przez abiotyczne czynniki korozyjne obiektów zabytkowych zbudowanych z różnych materiałów. W dalszej kolejności podjęto temat oddziaływania temperatury, wilgotności powietrza i innych warunków klimatycznych na stan zachowania obiektów zabytkowych. Konferencję zakończyły wystąpienia poruszające kwestie ochrony obiektów zabytkowych
i zarządzania konserwacją zbiorów.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele nauki oraz konserwatorzy z kilkudziesięciu placówek muzealnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.